Gestió del servei de suport psicosocial

Informació

Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques per al contracte de concessió de serveis per
procediment obert. Gestió del servei de suport psicosocial

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dijous, gener 3, 2019
Data termini: 
dilluns, febrer 4, 2019
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 9832766b9d96bb74365aab97e34031f3cfde9507
Emprenta digital SHA1: be670c395d4d6fbc381c19f157b1e5d2cac68d96
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f5325bedc32662af97002cd1ab922c6470d49063
Segell de verificació: