Plec de clàusules administratives particulars per que han de regir el contracte d'obres d'acondicionament de la Casa del Poble