Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis del Cementeri Municipal

Informació

Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis del
Cementeri Municipal

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dijous, desembre 27, 2018
Data termini: 
dilluns, gener 21, 2019
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: d5722c8503e0ba9f5a4f26fdbfd57bc29be2e298
Emprenta digital SHA1: 1a35d9edc024154fd28ec27a42f38a7de108c92a
Segell de verificació: