Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació, per procedimient negociat sense publicitat, tramitació ordinària, per a l’execució de “instal•lacio d’enllumenat al camp de futbol” del terme municipal d’Esporles

Informació

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMIENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’EXECUCIÓ DE “INSTAL·LACIO D’ENLLUMENAT AL CAMP DE FUTBOL” DEL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES.

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
divendres, juliol 22, 2016
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 2baafff8ca13312627ec223af8e69f19f511da96
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1a7dc18732ad8ec21882586e5bf55d89b0a4ae1f
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1341f69c119fadfb3d7664a780275d3551d2efd7
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: dd4a089cef7a0039740b0a597285dbda5fe58503
Segell de verificació: