PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, HIGIENE AMBIENTAL I CONTROL DE PLAGUES

Informació
PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS I
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
DE MANTENIMENT, HIGIENE AMBIENTAL I CONTROL DE PLAGUES
Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicacio: 
dimarts, febrer 27, 2018
Data termini: 
dilluns, març 19, 2018
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 78b3f79dd633ee64918fd2142bae900b42f3f5f2
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 78a475d3c4d0f37e7d49b3c134c10c954a2f1ad0
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2b5cb341172dddec308cc066bbf9986d9f16ba68
Segell de verificació: