Perfil del contractant

Amb la finalitat de garantir la publicitat i transparència del procediments i l’activitat de contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, clicau aquí per consultar-ho, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’Ajuntament d’Esporles dóna accés públic per mitjà d’aquesta página a la informació relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament.

Número expedientordenació descendent Tipus de procediment Tipus de contracte Data plaç Veure més
Subministrament d'un vehicle adaptat pel Centre d'Estades Diurnes Negociat sense publicitat Subministraments 27/11/2016 mostra
Plèc de clàusules Administratives particular que han de regir la contractació de vehicle de la Policia Local finançat mitjançant renting Obert Altres tipus de contracte 30/04/2017 mostra
Contractació del subministrament d'energia elèctrica d'origen renovable, de l'Ajuntament d'Esporles Obert Subministraments 29/01/2018 mostra
PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES. Obert Serveis 09/03/2018 mostra
Licitació per a l'adquisició d'un vehicle elèctric per part l'Ajuntament d'Esporles 11/06/2018 mostra
Projecte de renovació de la impermeabilització i remodelació de la zona posterior de la Plaça del Jardinet (antiga plaça de la Constitució) Obert Obres 28/07/2020 mostra
Plec de clàusules per a la contractació del subministrament d'energia elèctrica d'origen renovable, de l'Ajuntament d'Esporles Obert Subministraments 07/09/2016 mostra
Projecte de dipòsit regulador d'aigua potable Negociat sense publicitat Obres 24/02/2017 mostra
Plecs de clàusules administratives del contracte de subministramet per a la substitució de les faroles del minicipi d'Esporles Negociat amb publicitat Subministraments 11/12/2017 mostra
PLEC CLAUSULES PARTICULARS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES. Obert Serveis 05/03/2018 mostra

Pàgines