Perfil del contractant

Amb la finalitat de garantir la publicitat i transparència del procediments i l’activitat de contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, clicau aquí per consultar-ho, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’Ajuntament d’Esporles dóna accés públic per mitjà d’aquesta página a la informació relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament.

Número expedient Tipus de procedimentordenació ascendent Tipus de contracte Data plaç Veure més
12/2013 Contracte de gestió del servei públic de recollida i transport dels residus, inclosa la gestió del Parc Verd Obert Serveis 03/01/2014 mostra
Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis, per procediment obert, del Cementiri Municipal d'Esporles Obert Serveis 23/08/2018 mostra
2/2014 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX Obert Serveis 17/02/2015 mostra
Plec de condicions pel contracte de la gestió integral del Centre d'estades diürnes Obert Serveis 08/01/2017 mostra
Subministrament de vehicle elèctric Obert Subministraments 22/06/2018 mostra
Reforma, ampliació i millora de l'accessibilitat de l'Escola Municipal de Música i Dansa Obert Obres 23/04/2019 mostra
ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INDIRECTA, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX Obert Serveis 06/10/2017 mostra
Rehabilitació vestuaris Camp de futbol municipal d’Esporles Obert Obres 07/06/2018 mostra
Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis del Cementeri Municipal Obert Serveis 21/01/2019 mostra
1/2015 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE D’OBRES DE “RENOVACIÓ DE CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE A UN TRAM DEL CARRER MAJOR D’ESPORLES” MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT. Negociat sense publicitat Obres 19/11/2015 mostra

Pàgines