Perfil del contractant

Amb la finalitat de garantir la publicitat i transparència del procediments i l’activitat de contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, clicau aquí per consultar-ho, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’Ajuntament d’Esporles dóna accés públic per mitjà d’aquesta página a la informació relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament.

Número expedient Tipus de procediment Tipus de contracte Data plaç Veure més
Plèc de clàusules Administratives particular que han de regir la contractació de vehicle de la Policia Local finançat mitjançant renting Obert Altres tipus de contracte 30/04/2017 mostra
Plec de condicions pel contracte de la gestió integral del Centre d'estades diürnes Obert Serveis 08/01/2017 mostra
Projecte de dipòsit regulador d'aigua potable Negociat sense publicitat Obres 24/02/2017 mostra
Projecte de renovació xarxa de residuals, pluvials i d'aigua potable en la Plaça Balanguera, tram carrer Cotoner i carrer Estricadors Negociat sense publicitat Obres 15/02/2017 mostra
Plec de condicions pel contracte de la gestió integral del Centre d'estades diürnes Obert Serveis 11/12/2016 mostra
Subministrament d'un vehicle adaptat pel Centre d'Estades Diurnes Negociat sense publicitat Subministraments 27/11/2016 mostra
Plec de clàusules administratives del contracte de subministrament del vehicle per a la Policia Local de l'Ajuntament d'Esporles Negociat sense publicitat Subministraments mostra
Plec de clàusules per a la contractació del subministrament d'energia elèctrica d'origen renovable, de l'Ajuntament d'Esporles Obert Subministraments 07/09/2016 mostra
Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació, per procedimient negociat sense publicitat, tramitació ordinària, per a l’execució de “instal•lacio d’enllumenat al camp de futbol” del terme municipal d’Esporles Negociat sense publicitat Obres mostra
Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte de “RENOVACIÓ CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE A UN TRAM DEL CARRER MAJOR D’ESPORLES PROCEDIMENTNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT" Negociat sense publicitat Obres 31/12/2015 mostra

Pàgines