Bonificació impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a persones amb minusvàlia

Podeu entregar el següent imprès a les oficines municipals. Tot seguit el teniu.

Documents adjunts: