Bonificació impost sobre vehicles de tracció mecànica IVTM (vehicles de més de 25 anys)

Podeu entregar el següent imprès a les oficines municipals. Descarrega l'imprès aquí.

Documents adjunts: