Sol·licitud de pròrrogues de Llicències d’obres

Qui ho pot sol·licitar?
Totes aquelles persones amb possessió d’una llicència d’obres que esgota el termini d’execució.

Documentació necessària:
-      Sol·licitud de pròrroga*.
-      Certificació signada per l’arquitecte responsable de les obres amb indicació de les obres pendents de realitzar i el pressupost d’aquestes.
-      Pagament de l’impost sobre construccions (<30.000 € - 2,8% / 30.001-200.000 € 3,00% / >200.001 € - 3,20% sobre pressupost).
-      Pagament de taxa per expedició de documents (0,55% sobre pressupost. Mínim 150€).
-      Fotografies del que queda per executar.

PRÒRROGUES AUTOMÀTIQUES
-          Sol·licitud de pròrroga automàtica* només abans d’exhaurir-se els terminis establerts de la llicència.
-          Pagament de taxa per expedició de documents, 100 euros