Sol·licitud llicència d'obres menors a sòl rústic protegit o bens catalogats

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones interessades.

Documentació necessària:

  • Sol·licitud d’obres
  • Redacció de pressupost detallat
  • Nomenament de Mestre d’obres/Empresa constructora i Alta d’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
  • Croquis explicatiu de les obres a realitzar
  • Dues fotografies actuals de l’objecte de la llicència
  • Pagament de l’impost sobre construccions (2,4% sobre pressupost)
  • Pagament de taxa per expedició de documents (0,55% sobre pressupost amb un mínim de 33,10 €)