Sol·licitud llicència d'obres menors a sòl rústic protegit

Qui ho pot sol·licitar?
Totes aquelles persones interessades.

Documentació necessària:
-  Sol·licitud d’obres*.
-  Nomenament d’empresa constructora*.
-  Redacció de pressupost detallat.
-  Croquis explicatiu de les obres a realitzar.
-  Dues fotografies actuals de l’objecte de la llicència.
-  Pagament de l’impost sobre construccions (<30.000 € - 2,8% / 30.001-200.000 € 3,00% / >200.001 € - 3,20% sobre pressupost).
-  Pagament de taxa per expedició de documents (0,55% sobre pressupost. Mínim 35€).
-  Situació de la parcel·la damunt un plànol cadastral.