Sol·licitud Llicències d'obres majors

Qui ho pot sol·licitar?
Totes aquelles persones interessades.
Documentació necessària:      
-      Sol·licitud d’obres*.
-      Assumpció Direcció d’obra Arquitecte.
-      Assumpció Direcció d’execució material Arquitecte tècnic.
-      Mestre d’obres/Empresa constructora: nomenament* i Alta IAE.
-      2 còpies del projecte, memòria, plànols i pressupost, 1 còpia en format digital (CD).
-      Estadística d’edificació i habitatge.
-      Pagament de l’impost sobre construccions (<30.000 € - 2,8% / 30.001-200.000 € 3,00% / >200.001 € - 3,20% sobre pressupost).
-      Pagament de taxa per expedició de documents (0,55% sobre pressupost. Mínim 150 €).
-      Fotografies actuals de la finca i dels seus confrontants.
-      Títol de propietat o certificació registral.
-      Fitxa signada per l’autor del projecte d’avaluació de residus, destinació prevista i valoració econòmica del cost de gestió.
-          Còpia del contracte amb MAC Insular.
-          Còpia del resguard del pagament de la fiança al Consell de Mallorca.
Ø  Si les obres són a sòl rústic, a més, s’ha de presentar:
-      Plànols de parcel·les adjacents, amb indicació dels metres quadrats i de les construccions existents.